NFOŚiGW zatwierdził zmiany w programie PROSUMENT.

Do końca 2016 r. wydłużono okres, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Dotyczy to inwestycji w systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kWp. W kolejnych latach pomoc ta spada do 30 proc. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększony został budżet programu z 240 mln zł na 280 mln zł.

Kolejna zmiana, jaka została wprowadzona to zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej.

Program po nowelizacji wprowadza niższe stawki maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikowanych. Obniżki dotyczą systemów fotowoltaicznych dla instalacji o mocy do 5 kWp jest to, do 7000 zł/kW i 6000 zł/kW dla instalacji powyżej 5kWp. Obniżki dotyczą również kolektorów słonecznych i jest to do 2000 zł/kW.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.
Jak podkreśla NFOŚiGW, zmiany mają umożliwić korzystanie z finansowania większej liczbie beneficjentów. Celem usprawnienia wdrażania programu Prosument zostanie wkrótce ogłoszony nabór we wszystkich trzech ścieżkach programu: samorządowej, bankowej realizowanej przez wojewódzkie fundusze.

Źródło: NFOŚiGW

Wstrzymany nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT!

Po wcześniejszych konsultacjach społecznych NFOŚiGW wszczyna obrady nad projektem. Celem zmian ma być umożliwienie skorzystania z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii większej liczbie beneficjentów.

Główne zmiany, które zaproponowano to:
• wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
• zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
• obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
• dla jednostek samorządu terytorialnego - obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
• dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne;
• propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;
• zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji;
• określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.

żródło: BOŚ Bank, NFOŚiGW, globenergia.pl

Niemcy pobili kolejny rekord produkcji zielonej energii. W dniu 30 marca 2015r. wszytkie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe wyprodukowały w sumie 44 GW zielonej energii. W całym 2014r. udział odnawialnej energii w konsumpcji wyniósł aż 27.3%. W sumie z OZE Niemcy wyprodukowali 157,4 TWh, co pozwala na zapewnienie energii elektrycznej przez cały rok dla ponad 52 000 domów jednorodzinnych, w których miesięczne rachunki wynoszą ok. 150 zł.