NFOŚiGW zatwierdził zmiany w programie PROSUMENT.

Do końca 2016 r. wydłużono okres, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Dotyczy to inwestycji w systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kWp. W kolejnych latach pomoc ta spada do 30 proc. W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększony został budżet programu z 240 mln zł na 280 mln zł.

Kolejna zmiana, jaka została wprowadzona to zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej.

Program po nowelizacji wprowadza niższe stawki maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikowanych. Obniżki dotyczą systemów fotowoltaicznych dla instalacji o mocy do 5 kWp jest to, do 7000 zł/kW i 6000 zł/kW dla instalacji powyżej 5kWp. Obniżki dotyczą również kolektorów słonecznych i jest to do 2000 zł/kW.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.
Jak podkreśla NFOŚiGW, zmiany mają umożliwić korzystanie z finansowania większej liczbie beneficjentów. Celem usprawnienia wdrażania programu Prosument zostanie wkrótce ogłoszony nabór we wszystkich trzech ścieżkach programu: samorządowej, bankowej realizowanej przez wojewódzkie fundusze.

Źródło: NFOŚiGW